کلمه کلیدی را تایپ کنید

Tags: ویتامین اسید اسکوربیک(ویتامین C)

ویتامین های اسید پانتو تنیک(PA) ، فولئات، بیوتن و اسید اسکوربیک(ویتامین C) بر ورزش چه تاثیری دارند؟

ویتامین های اسید پانتو تنیک(PA) ، فولئات، بیوتن و اسید اسکوربیک(ویتامین C) بر ورزش چه تاثیری دارند؟

اسید  پانتوتنیک (PA): اسید پانتو تنیک بخشی از استیل کوآ، متابولیت واسطه ای چرخه اسیدسیتریک متابولیسم CHO و چربی است. تحقیقات بسیاری بر روی مکمل سازی این ویتامین انجام شده مثلا ویلیامز در سال 1985 به آثار سودمند مکمل سازی PA اشاره کرد. در تحقیقات دیگر مشاهده میشود که مکمل سازی به اندازه یک گرم… توضیحات بیشتر